Skip Navigation

Informații financiare

Datele financiare raportate de Metropolitan Life SAFPAP S.A., pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, privind obligațiile de raportare și transparență faţă de participanţi în sistemul pensiilor administrate privat:

Raportare săptămânală

privind valoarea activului net și a valorii unității de fond

Raportare lunară

privind situația investiţiilor, structura participanţilor și valoarea contribuțiilor brute

Raportare trimestrială

privind rata de rentabilitate

Raportare

privind situația detaliată a investițiilor

Raportare anuală

privind informarea participanților

Situațiile financiare

ale societății și ale fondului de pensii administrat privat